AKTUALNOŚCI

Miej­ski Kon­kurs Pla­styczny „Cztery pory roku”

Po raz kolejny mali arty­ści z klas dru­gich i trze­cich szkół pod­sta­wo­wych poka­zali, że wyobraź­nia dzie­cięca nie zna gra­nic, a sko­ja­rze­nia pór roku z przy­sło­wiami i ich lustra­cje są nie­sa­mo­wite. Nagro­dzono i wyróż­niono 27 prace. 

Ucz­nio­wie nagro­dzeni:

 • Mar­tyna Kamiń­ska SP 6
 • Rafał Zawi­stow­ski SP 10
 • Lena Kuklo SP 12
 • Ali­cja Łapiń­ska – Czer­wiń­ska SP 20
 • Anna Romań­czuk SP 26
 • Gabriela Kozłow­ska SP 37
 • Maja Sawicka SP 37
 • Milena Rolak SP 45
 • Bar­tosz Wysocki SP 47
 • Mał­go­rzata Dzie­mian SP 47
 • Renata Rybalko SP 47
 • Dawid Kule­sza SP 48
 • Zuzanna Gryko SP 50

Ucz­nio­wie wyróż­nieni:

 • Elena Doma­rad SP 10
 • Szy­mon Borys SP 15
 • Julia Łuczaj SP 15
 • Mar­cel Pik­tel SP 20
 • Ali­cja Duda­ryk SP 26
 • Hubert Kuchar­ski SP 26
 • Maja Ome­la­niuk SP 37
 • Nata­lia Dwo­ra­kow­ska SP 45
 • Maja Osta­szew­ska SP 45
 • Miko­łaj Wio­sna SP 47
 • Julia Doro­ziń­ska SP 47
 • Maciej Zale­sko SP 47
 • Kirilla Rybalko SP 47
 • Jza­bela Nazar SP 47
 • Klau­dia Maja Wno­row­ska SP 48

Dzię­ku­jemy za udział i zapra­szamy za rok.

Oprac. Irena Dudaryk, Krystyna Mentel

Źródło: https://sp10.bialystok.pl/