Aktualności

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021 w Zespole Szkół w Sie­mia­ty­czach

W biblio­tece Zespołu Szkół w Sie­mia­ty­czach, zgod­nie z tego­rocz­nym hasłem, paździer­nik upły­nął w baśniowo-legen­dar­nym kli­ma­cie.

Nau­czy­ciele biblio­te­ka­rze przy­go­to­wali oko­licz­no­ściową gazetkę i wystawę oraz opra­co­wali i udo­stęp­nili na stro­nie inter­ne­to­wej biblio­teki szkol­nej linki do baśni i legend z całego świata (e-booki, audio­bo­oki, filmy).

Pod­czas paździer­nikowych lek­cji biblio­tecz­nych ucznio­wie przy­po­mnieli sobie róż­nicę mię­dzy baśnią a legendą, a także mieli oka­zję spraw­dzić zna­jo­mość opo­wie­ści z dzie­ciń­stwa gra­jąc w gry i roz­wią­zu­jąc quizy.

Wspól­nie z innymi nauczy­cie­lami biblio­te­ka­rze zor­ga­ni­zo­wali dwa kon­kursy. Pierw­szy, pla­styczny, pod hasłem „W baśnio­wym świe­cie” został ogło­szony na początku paździer­nika. Drugi, „Zgad­nij jaka to…”, trwał przez cały mie­siąc i pole­gał na odgad­nię­ciu co tydzień tytułu baśni lub legendy na pod­sta­wie krót­kiego nagra­nia audio.

Ucz­nio­wie zaan­ga­żo­wali się w akcję „Zary­zy­kuj… i prze­czy­taj!”, w ramach któ­rej mieli wyko­nać arty­styczne zdję­cie war­tej prze­czy­ta­nia książki wraz z pocho­dzą­cym z niej cyta­tem. Prace i rela­cje z wyda­rzeń publi­ko­wane były na szkol­nym Face­bo­oku i stro­nie biblio­teki.

Źródło, zdjęcia: Biblioteka Zespołu Szkół w Siemiatyczach - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021 (lo-siemiatycze.edu.pl)

 

Oprac. Ewa Bogu­szew­ska, Jolanta Grzym­kow­ska
Zespół Szkół w Sie­mia­ty­czach