Aktualności

Centrum Edukacji Nauczycieli nawiązuje współpracę z Wydziałem Matematyki UwB

#CEN 2020-01-15

Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku pod­pi­sało 15.01.2020 r. umowę o współ­pracy z Wydzia­łem Mate­ma­tyki UwB. Jej głów­nym celem jest popu­la­ry­zo­wa­nie mate­ma­tyki i wspar­cie roz­woju kom­pe­ten­cji nauczy­cieli tego przedmiotu.

Reali­zu­jąc róż­no­rodne dzia­ła­nia edu­ka­cyjne na rzecz roz­woju zawo­do­wego i oso­bi­stego kadry peda­go­gicz­nej, otwie­ramy się rów­nież na śro­do­wi­ska naukowe. Duże doświad­cze­nie we współ­pracy ze szko­łami i nauczy­cie­lami ma rów­nież Wydział Mate­ma­tyki UwB.

Obie insty­tu­cje chcą połą­czyć siły, pla­nu­jąc orga­ni­za­cję wspól­nych kon­fe­ren­cji, warsz­ta­tów, spo­tkań z mło­dzieżą, pik­ni­ków nauko­wych, pro­po­nu­jąc przy tym nowa­tor­skie i inno­wa­cyjne metody naucza­nia i ucze­nia się.

Umowa została sygno­wana przez prof. Roberta Cibo­row­skiego – rek­tora Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku. Z ramie­nia CEN pod­pi­sała ją dyrek­tor Ewa Ściana, pod­czas spo­tka­nia, które odbyło się w sie­dzi­bie Wydziału Mate­ma­tyki UwB. W spo­tka­niu wzięły też udział: dr hab. Alina Dobro­gow­ska, prof. UwB – dzie­kan jed­nostki, dr Anna Rybak – kie­row­nik CKUM, Elż­bieta Chra­bo­łow­ska – wice­dy­rek­tor CEN i Hanna Mąka – doradca meto­dyczny ds. mate­ma­tyki z CEN.

Więcej informacji...