Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Edukacji Nauczycieli

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych brak mapy serwisu

Wyłączenia:

multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.; dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Bernard Chomicki, adres poczty elektronicznej jb.chomicki@cen.bialystok.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 732 98 67 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4; 15-016 Białystok

Do budynku prowadzi siedem stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Przed wejściem do budynku zbudowany jest również podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Główne drzwi budynku są otwierane na zewnątrz. Na parterze budynku umiejscowiona jest Biblioteka Pedagogiczna, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Drzwi do czytelni i wypożyczalni są odpowiednio szerokie, brak progów w drzwiach. Obok wypożyczalni, na korytarza z prawej strony, znajduje się oznaczona łazienka z ubikacją z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych tj. przy sedesie i umywalce są zamontowane poręcze, umywalka jest przystosowana (wielkością i  odpowiednim podwieszeniem) dla osób na wózkach. Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna, do której, bezpośrednio z zewnątrz, prowadzi podjazd z poręczami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

Wszelkie techniczne szczegóły dotyczące korzystania z serwisu zawarte są w "Raporcie z oceny dostępności strony internetowej".

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://cen.bialystok.pl był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.