Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym obowiązkiem jest zagwarantowanie Państwu wszelkich praw wynikających z nowych regulacji. Priorytetem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest ochrona Państwa danych i bezpieczne ich przetwarzanie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów Centrum.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4 15-016 Białystok.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru, organizacji i realizacji szkolenia, wydania potwierdzenia ukończenia danej formy, oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji szkoleniowej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych w tym zbiorze.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami szczególnymi.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W poszczególnych zbiorach danych przetwarzamy następujące kategorie danych:

Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, zawód/stanowisko, nauczany przedmiot, wykształcenie, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, poczta elektroniczna,
 • dane przetwarzane będą w celu realizacji kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na w/w formy.

Uczestnicy konkursów edukacyjnych:

 • dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, typ szkoły, etap edukacyjny, 
 • dane osobowe opiekuna: imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon, poczta elektroniczna,
 • dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Centrum,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można wziąć udziału w konkursie.

Umowy cywilno-prawne z osobami niebędącymi pracownikami Centrum:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,  adres zamieszkania, wynagrodzenie, numer konta bankowego,
 • dane przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobami świadczącymi usługi na rzecz Centrum,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zawrzeć umowy.

Umowy z osobami odbywającymi praktykę absolwencką:

 • dane osobowe: imię i nazwisko,  adres zamieszkania, 
 • dane przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o odbycie praktyki absolwenckiej z osobami chcącymi odbyć swoja praktykę w  Centrum,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zawrzeć umowy.

Uczestnicy przetargów:

 • dane osobowe: imię i nazwisko,  numer ewidencyjny PESEL,  adres zamieszkania, numer telefonu, poczta elektroniczna,
 • dane przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobami świadczącymi usługi na rzecz Centrum,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zawrzeć umowy.

Kandydaci do pracy w Centrum:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,  adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • dane przetwarzane w związku z prowadzonym naborem do pracy w Centrum,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.