Aktualności

Seminarium - Technologie informacyjno-komunikacyjne (i nie tylko) w kształceniu matematycznym

#CEN 2020-02-19

Wydział Mate­ma­tyki Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku,

Cen­trum Kre­atyw­nego Ucze­nia się Mate­ma­tyki

oraz

Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku

zapra­szają

NAUCZYCIELI MATEMATYKI

na semi­na­rium

Tech­no­lo­gie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne (i nie tylko)
w kształ­ce­niu mate­ma­tycz­nym

Semi­na­rium poświę­cone będzie:

  • gami­fi­ka­cji na lek­cjach mate­ma­tyki;
  • omó­wie­niu oferty Wydziału Mate­ma­tyki UwB na Dzień Liczby Pi;
  • omó­wie­niu oferty Wydziału Mate­ma­tyki i CEN na Mar­cowe Spo­tka­nia z Nauką;
  • omó­wie­niu pla­nów utwo­rze­nia w Bia­łym­stoku Koła Sto­wa­rzy­sze­nia Nau­czy­cieli Mate­ma­tyki;
  • spra­wom róż­nym zgło­szo­nym przez uczest­ni­ków semi­na­rium.

Semi­na­rium pro­wa­dzić będą Anna Rybak (koor­dy­na­tor Cen­trum Kre­atyw­nego Ucze­nia się Mate­ma­tyki) n i Hanna Mąka (doradca meto­dyczny ds. mate­ma­tyki w zakre­sie szkoły ponad­pod­sta­wo­wej). Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nauczy­cieli mate­ma­tyki ze wszyst­kich typów szkół i ze wszyst­kich eta­pów edu­ka­cyj­nych

 

dnia 27 lutego 2020 roku (czwar­tek) na godzinę 16.00

do sali 3011 w budynku Wydziału Mate­ma­tyki na kam­pu­sie UwB
przy ulicy Cioł­kow­skiego 1 M.

 

 

dr Anna Rybak

mgr Hanna Mąka