Aktualności

Zajęcia sieci samokształcenia nauczycieli geografii szkół podstawowych

#CEN 2020-02-20

Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Łomży zapra­sza na zaję­cia

sieci samo­kształ­ce­nia nauczy­cieli geo­gra­fii szkół pod­sta­wo­wych

w dniu 5.03 2020 r. o godz. 16.00

w Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku ul. Złota 4

Zaję­cia popro­wa­dzi doradca meto­dyczny z przedmiotu geo­gra­fia p. Lidia Grad.

Tema­tem spo­tka­nia będzie:

Wyko­rzy­sta­nie TIK i GIS na lek­cjach geo­gra­fii i pod­czas zajęć tere­no­wych. Wymiana doświad­czeń -przy­kłady dobrych prak­tyk. Inno­wa­cje i pro­jekty peda­go­giczne.

Link do reje­stra­cji elek­tro­nicz­nej