Aktualności

Wizerunek Dyrektora - konferencja w Białowieży

#CEN 2020-02-25

12 i 13 lutego w Hotelu Bia­ło­wie­skim w Bia­ło­wieży odbyła się dwu­dniowa kon­fe­ren­cja dla dyrek­torów szkół i pla­có­wek oświa­to­wych z woje­wódz­twa pod­la­skiego pt. „Wize­ru­nek Dyrek­tora”. Dyrek­to­rzy i wicedyrek­torzy mogli prze­ko­nać się, jak ważny jest w codzien­nej pracy dyrek­tora jego pozy­tywny wize­ru­nek. Zapro­szeni pre­le­genci – Syl­we­ster Pilip­czuk (cer­ty­fi­ko­wany coach, tre­ner oraz media­tor, men­tor, wykła­dowca MBA), Paweł Szy­mań­ski (aktor Bia­ło­stoc­kiego Teatru Lalek, nauczy­ciel w Stu­dium wokalno – aktor­skim w Bia­łym­stoku) oraz Syl­wia Świ­słow­ska – Paaro (dyrek­tor zarzą­dza­jąca Pol­skiej Aka­de­mii Aktyw­no­ści i Rozwoju Oso­bi­stego) wypo­sa­żyli uczest­ni­ków w wie­dzę potrzebną do budo­wa­nia „wła­ści­wego obrazu” dyrek­tora, kre­owa­nia wła­snej marki oraz zarzą­dza­nia emo­cjami i gło­sem – wszystko po to, by osoby zarzą­dza­jące oświatą mogły i umiały czer­pać radość i satys­fak­cję z pracy. Kon­fe­ren­cja była oka­zją do uczest­nic­twa w grach zespo­ło­wych, które uświa­do­miły dyrek­to­rom, jak stwo­rzyć efek­tyw­nie pra­cu­jący i współ­pra­cu­jący zespół, ale także do inte­gra­cji i budo­wa­nia wza­jem­nych rela­cji pomię­dzy dyrek­to­rami z Podla­skiej Aka­de­mii Dyrek­tora Przy­szło­ści.