Aktualności

Zdrowe rośliny – zdrowe spo­łe­czeń­stwo

#CEN 2020-03-10

Kon­fe­ren­cja „Zdrowe rośliny – zdrowe spo­łe­czeń­stwo” zor­ga­ni­zo­wana została przez Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku i odbyła się 2.03.2020 r. w sie­dzi­bie pla­cówki. Wpi­sała się ona w kalen­da­rium obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­wego Roku Zdro­wia Roślin 2020 i miała na celu podnie­sie­nie świa­do­mo­ści nauczy­cieli i uczniów na temat zna­cze­nia zdro­wia roślin.

Inspi­ru­ją­cego wpro­wa­dze­nia w tema­tykę Podla­skiego Festi­walu Zdro­wia Roślin doko­nali: prof. dr hab. Bożena Łozo­wicka, Kie­row­nik Tere­no­wej Sta­cji Doświad­czal­nej Insty­tutu Och­rony Roślin Pań­stwo­wego Insty­tutu Badaw­czego oraz Andrzej Sta­ni­sław Zaman – Woje­wódzki Inspek­tor Och­rony Roślin i Nasien­nic­twa.

Obszer­nych odpo­wie­dzi na pyta­nia: Nasiona w życiu czło­wieka… Jaką peł­nią rolę? Jak wyglą­dałby świat, gdyby nagle ich zabra­kło? Dla­czego trzy­mamy je w ban­kach? udzie­liła pod­czas swo­jego wykładu dr Alek­san­dra Sta­szak, adiunkt w Pra­cowni Fizjo­lo­gii Roślin Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku.

O wpły­wie roślin na nasze zdro­wie i kon­dy­cję mówiła pod­czas swo­jego wystą­pie­nia Kata­rzyna Soło­wiej-Rut­kow­ska, mistrzyni flo­ry­styki JMP Flo­wers. O lawen­do­wej pasji i wyko­rzy­sta­niu roślin w zdro­wym życiu opo­wia­dała Anna Gąsiew­ska – nauczy­cielka z pasją.

Z kolei wykład „Eco dary natury” Agnieszki Pry­maki, pasjo­natki zie­lar­stwa, wła­ści­cielki gospo­dar­stwa „Ziel­ska Kolo­nia”, uświa­do­mił zebra­nym, jak można wyko­rzy­stać rośliny i zioła w przy­rzą­dza­niu codzien­nych potraw, napo­jów i mik­stur. Mał­go­rzata Anna Cha­ry­ton z „Mocy Podla­sia”prze­ko­ny­wała zebra­nych do tera­pii lasem jako formy edu­ka­cji oraz spo­sobu na zdrowe ciało i zdrową psy­chikę dziecka.

Spo­tka­niu towa­rzy­szyły panele wysta­wien­ni­cze Uni­wer­sy­tec­kiego Cen­trum Przy­rod­ni­czego im. Pro­fe­sora Andrzeja Myr­chy (wystawa: „Nasze stor­czyki w gra­fice”) oraz JMP Flo­wers (ponad 30 gatun­ków roślin donicz­ko­wych).