Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-informatycznym

#Biblioteka 2020-09-26

 Organizatorzy:

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 2. Osoba do kontaktu: Alicja Juszkiewicz telefon: (85)7327323w.131, e-mail: alicja.juszkiewicz@cen.bialystok.edu.pl

Tematyka:

 1. Tematyka konkursu nawiązuje do zagadnień poruszanych podczas Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020 – m.in. ochrony środowiska i lasów oraz bioróżnorodności
  w województwie podlaskim.

Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów pięknem drzew tworzących podlaski krajobraz;
 2. Dostrzeganie bogactwa i bioróżnorodności przyrody, którą należy chronić i pokazywać następnym pokoleniom;
 3. Kształtowanie wyobraźni plastycznej;
 4. Rozwijanie umiejętności korzystania z:
  > edytora graficznego Paint
  > wizualnego języka programowania Scratch;

Adresaci konkursu:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII ze szkół podstawowych.

2.Uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę i podpis rodzica/opiekuna prawnego złożony na Karcie zgłoszenia (załącznik nr 1).

Warunki konkursu:

 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
 2. Prace powinny być wykonane indywidualnie – prace zbiorowe nie będą oceniane.
 3. Jedna szkoła może wysłać max. 10 prac.
 4. Technika wykonania prac:
  > Plastyczne – dowolna, format: format A – 4, A – 3;
  > Komputerowe – w programie Paint, format A – 4;
  > Komputerowe – w programie Scratch - w formie załącznika.
 1. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie następujące dane:
  > Imię i nazwisko autora, klasę;
  > Adres szkoły, telefon;
  > Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 1. Praca komputerowa w programie Paint powinna być wydrukowana i opisana tak jak plastyczna.
 2. Do pracy należy dołączyć podpisaną Kartę zgłoszenia (zał. nr 1)
 3. Praca w programie Scratch powinna być wysłana w formie załącznika na adres e-mail: alicja.juszkiewicz@cen.bialystok.edu.pl . W temacie wiadomości proszę wpisać nazwę konkursu. W treści wiadomości należy wpisać imię, nazwisko i klasę autora, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Dodatkowo należy załączyć skan lub zdjęcie podpisanej Karty zgłoszenia (zał. nr.1).
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć do 26.10.2020 r. na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok - wypożyczalnia Biblioteki Pedagogicznej.
 5. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w kategorii kl. 1-3 oraz w kategorii kl. IV-VIII. Przyznane zostaną też wyróżnienia.
 6. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas konferencji podsumowującej Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020.

Załączniki