Aktualności

Zapraszamy do udziału

#CEN #kronika 2020-10-09

 

Szanowni Państwo,

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Podlaskim Kuratorem Oświaty rozpoczyna realizację projektu, w ramach którego zostanie powołana Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego. Tworzona sieć współpracy będzie działała na trzech poziomach:

  •  WĘZEŁ WOJEWÓDZKI – realizujący cele polityki oświatowej krajowej i regionalnej wyznaczonej przez MEN, Kuratora Oświaty oraz cele strategii rozwoju woj. podlaskiego. Ten poziom sieci określi standardy doradztwa edukacyjnego i zawodowego w obszarze kompetencji kluczowych i kwalifikacji ogólnych a koordynowany będzie przez Wojewódzkiego Konsultanta PSDZ z ramienia Centrum Edukacji Nauczycieli w ścisłej współpracy z BFKK
  • 4 WĘZŁY SUBREGIONALNE – realizujące cele gospodarcze doradztwa wyznaczone przez specyfikę branżową subregionu białostockiego, suwalskiego, łomżyńskiego i bielskiego. Ten poziom sieci będzie zorientowany na potrzeby kompetencyjne pracodawców i branż kluczowych określając standardy popytowego doradztwa kompetencji oraz „kompetencje do pracy” na konkretnych stanowiskach pracy i będzie koordynowany przez Subregionalnych Branżowych Konsul-tantów ds. Popytowego Doradztwa Kompetencji
  • 14 WĘZŁÓW POWIATOWYCH – realizujących cele społeczne doradztwa wyznaczone przez specyfikę lokalnych rynków pracy, potrzeby i bariery lokalnych społeczności. Ten poziomo sieci określi kierunki interwencji edukacyjnych i pedagogicznych adekwatnie do potrzeb i aspiracji mło-dzieży z uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych i realizowany będzie przez Konsultantów Powiatowych z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w ści-słej współpracy ze szkołami zawodowymi z terenu powiatu oraz doradcami zawodowymi z tych szkół.

Serdecznie  zapraszamy  Państwa
do zdalnego udziału w uroczystej konferencji
rozpoczynającej działania PSDZ
z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,

która odbędzie się
19 października 2020 r. w godz. 10.00 – 12.00

Licząc na Państwa udział w budowaniu systemu doradztwa zawodowego w województwie podlaskim, w załączeniu przesyłamy program konferencji. Link do udziału będzie dostępny w dniu konferencji na naszej stronie: www.bfkk.pl oraz na FB https://www.facebook.com/wojpodlaskie

Dodatkowo zachęcamy do udziału Państwa pracowników do udziału i dyskusji w webinariach proponowanych w programie konferencji z użyciem linku dostępnego w dniu konferencji na stronie www.bfkk.pl

Załączniki