Kronika

Sprawozdanie z konferencji „Z filmem w świat - edukacja filmowa w klasach I-III i IV-VI. Rozbudzanie przez film kreatywności i ciekawości poznawczej uczniów"

#CEN #kronika 2019-04-26

           Dnia 24 kwietnia 2019 roku zaprosiliśmy  nauczycieli na wyjątkową konferencję „Z filmem w świat - edukacja filmowa w klasach I-III i IV-VI. Rozbudzanie przez film kreatywności i ciekawości poznawczej uczniów".

Podczas spotkania  została zaprezentowana długo oczekiwana przez nauczycieli  oferta Filmoteki Szkolnej dla poszczególnych etapów edukacyjnych szkoły podstawowej.

Konferencję poprowadziły Małgorzata Dunaj – Baczewska (konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej) i Beata Borys (konsultant ds. edukacji polonistycznej). Na początku powitały prelegentów oraz wszystkich uczestniczących w wydarzeniu  gości oraz wprowadziły w tematykę spotkania.

Pierwszym prelegentem był Pan  dr Maciej Dowgiel - Wędrujący Filmoznawca, który zaprezentował cztery nowe pakiety Filmoteki Szkolnej przeznaczone dla klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Uświadomił uczestnikom spotkania, jak ważnym elementem jest wykorzystanie filmu w edukacji szkolnej, gdyż umożliwia on  wprowadzenie wielu zagadnień rozwijających wiedzę, umiejętności i kreatywność uczniów. Daje także możliwość budowania pomostu między uczniami a wychowawcami, stwarzając przyjazną płaszczyznę porozumienia. Zaprezentował, jak zainicjować ciekawe zajęcia z użyciem filmu i wykorzystać filmy animowane na różnych lekcjach.

Następnym zagadnieniem było wykorzystanie edukacji filmowej w doskonaleniu kompetencji kluczowych, które przedstawiła zebranym Pani Cecylia Leonik. Swoim wystąpieniem udowodniła, że film i działania okołofilmowe to dobra forma doskonalenia sprawności niezbędnych w rozwijaniu wszystkich kompetencji kluczowych.  Film sprzyja rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, spojrzeniu na problem z różnych perspektyw, zachęca do kształtowania opinii, pomaga również nazywać emocje i radzić sobie z nimi. Inspiracja filmem, jako wyjściowym tekstem kultury, to sposób na kreatywne działania. Lekcje filmowe doskonale integrują grupę i uczą, że relacje społeczne powinny opierać się na dyskusji, okazywaniu szacunku i umiejętności negocjacji. Tworzenie filmów przez dzieci to atrakcyjna forma aktywności, wymagająca wykazania się inicjatywą i pozwalająca doświadczyć sprawczości.

Ważnym  punktem konferencji były tzw. Dobre praktyki zaprezentowane przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku - Panią Jolantę Bakier i Elżbietę Korzeniecką. Przedstawiły one szereg działań biblioteki, takich jak lekcje biblioteczne, warsztaty, gry terenowe, projekty edukacyjne, skierowanych do uczniów i nauczycieli.
W przedsięwzięciach tych wzięło  udział ponad 1000 uczniów i 105 nauczycieli.

Podsumowania konferencji i pożegnania licznie zgromadzonych uczestników dokonała Pani Katarzyna Zabłocka – lider Filmoteki Szkolnej w województwie podlaskim. Zaprosiła ona wszystkich do współpracy i korzystania z bogatych zasobów Filmoteki Szkolnej.

Obecność oraz zaangażowanie  uczestników konferencji utwierdziło w przekonaniu, że podjęta tematyka  była niezwykle cenna, ważna i zasadna.