Konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza.

Komisja Europejska organizuje konkurs translatorski dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w  wieku 17 lat. Ich zadanie będzie polegało na przetłumaczeniu krótkiego tekstu.

Konkurs powinien pomóc młodym ludziom poznać, czym jest praca zawodowego tłumacza. Tłumaczenie powinno być skierowane do młodych ludzi w tym samym wieku z założeniem przybliżenia im tekstu napisanego w innym języku. Tłumaczenia będą oceniane pod kątem prawidłowego stosowania pojęć i umiejętności płynnego wyrażania się na piśmie w wybranym języku, ogólnej czytelności tłumaczenia i pomysłowości zastosowanych rozwiązań.

Języki
Uczniowie sami mogą wybrać język oryginału i język przekładu spośród jednego z oficjalnych języków UE (angielski, bułgarski, czeski, chorwacki, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, holenderski, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski).

Reguły konkursu

 

 • konkurs musi odbyć się równocześnie we wszystkich szkołach uczestniczących w konkursie
 • konkurs odbędzie się na terenie szkoły
 • szkoły muszą przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec oszukiwaniu oraz aby zagwarantować uczciwe i bezstronne warunki konkursu. Podczas konkursu nie wolno używać komputerów
 • oryginalne tłumaczenia napisane ręcznie oraz formularze autoryzacji należy przesłać w dniu testu przesyłką poleconą do Komisji Europejskiej.

Szkoły uczestniczące w konkursie muszą:

 

 • mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • być uznawane przez władze edukacyjne danego państwa członkowskiego jako należące do regionalnego lub krajowego systemu edukacji,
 • mieć dostęp do Internetu oraz posiadać komputery, które obsługują alfabety wszystkich języków źródłowych wybranych przez uczniów tej szkoły na konkurs tłumaczeniowy.

Wybór szkół
Spośród szkół, które prawidłowo prześlą formularz rejestracyjny zostanie wylosowana określona liczba szkół: liczba szkół wylosowana z każdego państwa członkowskiego będzie równa liczbie miejsc, jakie dane państwo członkowskie ma w Parlamencie Europejskim, zgodnie z traktatem lizbońskim (co oznacza, że z Polski zostanie wybranych 51 szkół).

Nagroda
Autorzy najlepszych przekładów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, zostanie zaproszonych na ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się w Brukseli. Zwycięzcom może towarzyszyć jedna osoba dorosła i jeden nauczyciel. Organizator pokrywa koszty podróży i zakwaterowania.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Projekt Dostępna Szkoła to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu.

Cel

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur i przetestowanie go w 60 szkołach w całej Polsce. Na ten cel przeznaczono 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów dla szkół podstawowych.

Zasady

Model Dostępnej Szkoły to dokument opracowywany przez ekspertów z zakresu dostępności z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce.

W rekrutacji wybranych zostanie minimum 30 organów prowadzących dla 60 szkół podstawowych, w których zostanie zwiększona dostępność zgodnie ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły. Wsparciem będą objęte w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków (organy prowadzące zarejestrowane w miejscowości do 50 tys. mieszkańców), organy prowadzące zgłaszające do udziału w projekcie więcej niż jedną placówkę, oraz podmioty, które uczestniczyły w monitoringu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Grant mogą otrzymać szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wszystkich typów, w tym, ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne. Poza wsparciem finansowym, grantobiorcy mogą liczyć również na pomoc w następującym zakresie:

 • doradztwo i szkolenie kadry zarządzającej organów prowadzących oraz szkół w zakresie dostępności i tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności,
 • przeprowadzenie profesjonalnych audytów dostępności szkół,
 • udostępnienie narzędzia do samodzielnej oceny poziomu dostępności szkół,
 • doradztwo w zakresie zasad wydatkowania i rozliczenia.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

Kto może aplikować

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organy prowadzące dla szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych wszystkich rodzajów - ogólnodostępnych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych lub z oddziałami specjalnymi, w rozumieniu odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Link do wniosku wstępnego o powierzenie grantu zostanie umieszony na stronie internetowej projektu w dniu rozpoczęcia naboru tj. 22.10.2020. Natomiast link do wniosku właściwego zostanie podany w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.

Dofinansowanie

Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosić będzie od 500 tys. do 1 350 000 zł. W rekrutacji będzie można zgłosić od jednej do trzech podległych placówek.

Budżet

Budżet projektu wynosi 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje

 

Grantodawca udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących rekrutacji w odpowiedzi na pytania kierowane na adres: kontakt@dostepnaszkola.info. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie projektu.

Konkurs dla uczniów w wieku od 7 do 17 lat związany z tematem zrównoważonego rozwoju (rozwój miast, edukacja)

Celem konkursu jest napisanie tekstu: „Moja wizja: partnerstwa na rzecz zrównoważonej przyszłości”. Konkurs ma być jednocześnie zachętą do zapoznania się z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, wyrażenia swoich poglądów oraz zaproponowania własnych pomysłów. W konkursie biorą również udział nauczyciele.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:
1. Uczniowie w wieku 7–11 lat (esej na maksymalnie 400 słów).
2. Uczniowie w wieku 11–17 lat (esej na maksymalnie 600 słów).

Eseje powinny zostać napisane (przetłumaczone na) w języku angielskim. Każda szkoła może zgłosić do 60 esejów (po 30 w każdej kategorii wiekowej).

Nagrody
W obu kategoriach zostaną przyznane nagrody za miejsca od pierwszego do piątego. Zwycięzca nagrody głównej Grand Prize (plus nauczyciel i rodzic) otrzyma bezpłatną wycieczkę do Oxfordu w Wielkiej Brytanii, w tym 500 funtów na wydatki.


Więcej informacji na stronie organizatora.