Aktualności

Projekt Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

#CEN 2021-10-19

Dnia 18 października 2021 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ryszard Chodyniecki - Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Liderem projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku a partnerem Towarzystwo Amicus.

Obszar realizacji: województwo podlaskie

Uczestnicy: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele, przedstawiciele kadry kierowniczej, pracownicy JST odpowiedzialni za edukację oraz pracownicy kuratoriów oświaty.

Dofinansowanie: 1 484 712,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy kadr edukacji na temat edukacji włączającej. Cel ten zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie cyklu szkoleń i doradztwa z tego zakresu dla kadr systemu oświaty, w tym JST, co umożliwi zapewnienie spójnego w całym kraju rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru.