Drukuj

Kształcenie specjalne a pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej 2021 r. w aspekcie prawnym i praktycznym

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyKadra kierownicza
Liczba godzin5 godz.
OrganizatorKamilla Łaguna-Raszkiewicz
Forma płatna270 zł
Opis

Dyrektorzy placówek oświatowych często mają wątpliwości, kiedy są przydzielane zajęcia specjalistyczne, a kiedy rewalidacyjne, a kiedy jedne i drugie. Warto pamiętać, że rodzaj zajęć powinien wynikać z wydanej opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez Poradnie  Psychologiczno-Pedagogiczną oraz być określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, czy diagnozie opracowanej przez zespół pedagogiczno-psychologiczny dla konkretnego ucznia.

Adresaci: szkolenie adresowane jest do osób pracujących w placówkach oświatowych: tj. do Dyrektorów i kadry zarządzającej, a także do kadry JST odpowiedzialna za nadzór administracyjno-finansowy nad placówkami oświatowymi, a także do pracowników placówki oświatowej: tj. Wychowawców, Nauczycieli, Realizatorów, Specjalistów, Pedagogów, Psychologów, Logopedów i Terapeutów itp.

Celem  praktyczno-prawnym warsztatu będzie:

- zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego uczniom w placówce oświatowej,

- omówione zostaną szczegółowo w aspekcie prawno-praktycznym:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz dwa rozporządzenia (ich części wspólne i różnice) tj.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- wymagania prawne i kontrole z zakresu nadzoru pedagogicznego i prawno- finansowe: sprawozdawczość prawno-finansowa z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej e systemie SIO2

- interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – popełniane błędy i dobre praktyki,

- stan zatrudnienia i kwalifikacje specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego i odpowiedni przydział zadań,

- zasady dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego,

- dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, monitorowania i ewaluacji,

Uwaga: w trakcie zdalnych zajęć zaplanowana jest dyskusja, komentarze do omawianych problemów. Uczestnicy otrzymają uaktualniony wykaz podstaw prawnych do opinii, orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zaktualizowana dokumentację w ramach realizacji zadań z tego zakresu.

Forma warsztatu: wykład interaktywny połączony z praktycznym warsztatem.

Materiały z warsztatu: po warsztacie wszyscy uczestnicy otrzymują pakiet merytorycznych materiałów warsztatowych w formie elektronicznej oraz imienne certyfikaty ukończenia praktycznego warsztatu.

Czas trwania warsztatu on-line:  5 h dydaktycznych

Forma płatna:   270 zł  (nr konta znajduje się na stronie internetowej CEN  w zakładce "kontakt". Wpłaty należy dokonać na tydzień przed datą szkolenia).

Uczestnicy szkolenia: min. 12 osób

Termin: zostanie ustalony po zebraniu się grupy (w godzinach: 8.00-13.00).

Prowadząca: Renata Tomczyk – ekonomista; strateg, konsultant, doradca i trener zarządzania administracją i coach oświatowy. Doświadczony edukator i doradca w oświacie. Prowadzi szkolenia z prawa oświatowego i prawa pracy, Systemu Informacji Oświatowej, prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i promocji placówki oświatowej, organizacji pracy szkoły tj. konstruowanie arkusza organizacyjnego. Od ponad 15 lat wspiera przedstawicieli Administracji Publicznej, poprzez dedykowane projekty doradcze w obszarze zarządzania dokumentacją pracowniczą, kancelaryjną, systemami informatycznymi, kontrolą zarządczą jak również prawidłowego zarządzania organizacją samorządową. Od 2016 r. jest praktykiem i ekspertem w zakresie szkoleń, warsztatów i analiz baz SIO2.

Program

Część I – Prawo i praktyka organizowania i realizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

 1. Ogólne zasady tworzenia prawa, w tym oświatowego w kontekście kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Różne przepisy – różne formy wsparcia.
 2. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, w tym porównanie rozporządzeń.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego- podstawy prawne i praktyczne wskazówki.
 4. Różnica między zajęciami specjalistycznymi i zajęciami rewalidacyjnymi. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
 5. Stan zatrudnienia i kwalifikacje specjalistów ds. kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Zakresy zadań wychowawców, nauczycieli, specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
 7. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w placówce oświatowej.
 8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń z deficytami i uczeń zdolny).
 9. Dokumentacja prowadzonych zajęć specjalistycznych i zajęć rewalidacyjnych. Wzory dokumentów, procedury, IPETy, wnioski, pisma.

Część II – Prawo i kontrola zewnętrzna realizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

 1. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w systemie prawa krajowego.
 2. Sprawozdawczość prawno-finansowa z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Weryfikacja i poprawność danych subwencyjnych w Systemie Informacji Oświatowej z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej (instytucji kontrolnej Ministerstwa Finansów) i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 5. Praktyczne wskazówki - jak przygotować się do kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.
 6. Protokoły pokontrolne, Orzecznictwo prawne i sądowe.

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót