Drukuj

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Nazwa:
Forma/rodzaj:
Obszar tematyczny:
Organizator/prowdzący:
Termin od:
Termin do:
 
Nazwa
Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera.
 Istnieje możliwość zwiększenia wymiaru godzin szkolenia. Koszt szkolenia: 200 zł za godzinę dydaktyczną.  
Czytaj więcej
Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się.
Istnieje możliwość zwiększenia wymiaru godzin szkolenia. Koszt szkolenia: 200 zł za godzinę dydaktyczną.
Czytaj więcej
Jak prowadzić zdalne lekcje z wykorzystaniem Google Classroom?
Czytaj więcej
Jak prowadzić zdalne lekcje z wykorzystaniem Microsoft Teams?
Czytaj więcej
Jak roztropnie korzystać w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne?
Czytaj więcej
Jak roztropnie korzystać z narzędzi cyfrowych? – metody aktywizujące z wykorzystaniem wybranych narzędzi TIK
Czytaj więcej
Jak rozwijać kompetencji przyszłości za pomocą cyfrowego środowiska pracy Microsoft Office 365?
Czytaj więcej
Jak wspierać siłę i odporność psychiczną dzieci i młodzieży
Czytaj więcej
Jakość pracy szkoły czy innowacja - obligatoryjna metoda projektu edukacyjnego, strategią realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej.
Czytaj więcej
Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów
Celem szkolenia jest prezentacja katologu konstruktywnych reakcji nauczyciela wobec prowokacyjnych, trudnych zachowań ucznia. 
Czytaj więcej
Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości
Informacyjne szkolenie członków rad pedagogicznych ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat charakteru kompetencji kluczowych, wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pedagogów, a także rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli z...
Czytaj więcej
Motywowanie uczniów do uczenia się
Cele: usystematyzowanie wiadomości o  motywacji, motywowaniu, motywie, dobór działań w zakresie motywowania uczniów do uczenia się.  Doskonalenie umiejętności w zakresie motywowania  uczniów w procesie   nauczania i uczenia się z wykorzystaniem zasad...
Czytaj więcej
MS Office 365 w pracy nauczyciela
Czytaj więcej
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365. Szkolenie Rady Pedagogicznej w Gródku
Czytaj więcej
Nowoczesne metody nauczania w pracy z osobami dorosłymi.
Czytaj więcej
O motywacji w edukacji, czyli jak skutecznie motywować uczniów do pracy
Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej ma na celu uświadomienie nauczycielom, jak ważne jest właściwe motywowanie uczniów do pracy, zapoznanie pedagogów z najnowocześniejszymi metodami i technikami motywacyjnymi przeznaczonymi dla uczniów, a także...
Czytaj więcej
Ocenianie wspierające, czyli ocenianie które motywuje do nauki
Celem szkolenia jest zapoznanie z koncepcją pedagogiczną określaną jako ocenianie wspierające, które kształtuje w uczniach umiejętność systematycznego samodzielnego uczenia się. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie Jak zwiększyć autentyczne zaangażowanie uczniów w proces uczenia...
Czytaj więcej
Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych oraz wyjść grupowych
Cele: zapoznanie z zasadami organizacji wycieczek szkolnych i wyjść grupowych, z obowiązującą dokumentacją, zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom i odpowiedzialnością nauczyciela, doskonalenie umiejętności planowania wycieczki lub wyjścia grupowego. Adresat: nauczyciele zgłoszonej szkoły. Zgłoszenia do 15.05.2022r....
Czytaj więcej
Praca zespołowa nauczycieli – jak efektywnie prowadzić współpracę?
Cele: diagnoza umiejętności w zakresie pracy zespołowej, podanie obszarów pracy zespołowej nauczycieli, korzyści i wad pracy zespołowej, zasad tworzenia zespołu, charakterystyka grupy współpracującej, czynników skutecznego działania zespołu, wykorzystanie metody gromadzenia danych...
Czytaj więcej
Przygotowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej/ monitora interaktywnego
Czytaj więcej
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
Czytaj więcej
Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży
Szkolenie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Proszę, w pierwszym z poniższych formularzy rejestracyjnych,   o zgłoszenie na szkolenie swojej placówki  -  w uwagach proponuję wpisać datę i godzinę szkolenia . Skontaktuję się  emailowo,...
Czytaj więcej
Uskrzydla lub dołuje. O czym należy pamiętać wystawiając oceny
Celem szkolenia jest zapoznanie  z psychologiczno-pedagogicznymi aspektami   oceniania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnicy szkolenia poznają co należy robić i czego nie robić oceniając pracę, zachowanie ucznia.  
Czytaj więcej
Wsparcie ucznia w potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej – co to jest, jak to zrobić?
Forma stacjonarna- wcześniejszy przyjazd do Placówki Oświatowej, przeprowadzenie rozmowy wraz z analizą dokumentacji. Na szkoleniu odwołanie się m.i. do konkretnych potrzeb szkoły wynikających z jej rozpoznania przed szkoleniem   Forma on-line ( możliwość skrócenia...
Czytaj więcej
Wykorzystanie otwartych (darmowych) zasobów cyfrowych w pracy nauczyciela.
Szkolenie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Proszę, w pierwszym z poniższych formularzy rejestracyjnych,   o zgłoszenie na szkolenie swojej placówki  -  w uwagach proponuję wpisać datę i godzinę szkolenia . Skontaktuję się  emailowo,...
Czytaj więcej
Wykorzystywanie zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w pracy nauczyciela podczas nauczania stacjonarnego i zdalnego- kopia
Czytaj więcej
Zagrożenia w sieci – praktyczne i teoretyczne aspekty bezpiecznego użytkowania Internetu. Szkolenie Rady Pedagogicznej V LO w Białymstoku
Szkolenie Rady Pedagogicznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku
Czytaj więcej
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
Cele: przypomnienie zapisów prawa oświatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, doskonalenie umiejętności  w zakresie sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Adresat: nauczyciele...
Czytaj więcej