Projekt 2.10: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

Projekt: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój
(PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Partnerem wiodącym projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Partnerem projektu jest Towarzystwo AMICUS w Białymstoku.

Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” w ramach Konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21

Uczestnicy Projektu

 • Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • Nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia,
 • Pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą ( przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • Pracownicy kuratoriów oświaty

Cele  Projektu

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji 910 osób kadry systemu oświaty, w tym JST, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji do końca 08.2023 roku.  

Zaplanowane działania

 • Szkolenie 30-godz. (w formie stacjonarnej i online) skierowane do pracowników JST i kuratoriów.
 • Szkolenie 45-godz. (w formie stacjonarnej i online) skierowane do pracowników PDN, szkół, przedszkoli.
 • Doradztwo indywidualne (w formie stacjonarnej i online) dla wszystkich 910 uczestników projektu w wymiarze 3godz./os.
 • Konferencja

Moduły Szkolenia

 • Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej, jako baza do planowania i realizacji procesu wsparcia
 • Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym obszarze nad szkołami i placówkami:
 • Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
 • Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze.
 • Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
 • Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie.

Rekrutacja uczestników projektu

REJESTRACJA: https://bit.ly/3q9XYRm

Rekrutacja jest ciągła do wyczerpania miejsc.
Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest prawidłowe wypełnienie dokumentów znajdujących się w załącznikach i dostarczenie ich do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok z dopiskiem: „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” oraz rejestracja pod linkiem: https://bit.ly/3q9XYRm

Dokumenty rekrutacyjne : LINK

Informacje organizacyjne

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Szkolenia oraz doradztwo odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.
Dokumenty rekrutacyjne zostaną także przekazane mailem osobom zarejestrowanym

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 653 77 53 bądź korespondencyjnie: edukacjawlaczajaca@cen.bialystok.edu.pl