Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

#CEN 2021-11-03

PARTNER PROJEKTU

Zapraszamy do udziału w projekcie

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w ramach
Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji 1.2 w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Okres realizacji projektu: od 01-09-2021 do 31-08-2023

Obszar realizacji: województwo podlaskie

Uczestnicy: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele, przedstawiciele kadry kierowniczej, pracownicy JST odpowiedzialni za edukację oraz pracownicy kuratoriów oświaty

Dofinansowanie: 1 484 712,00 zł

Celem projektu  jest zwiększenie wiedzy kadr edukacji na temat edukacji włączającej. Cel ten zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie cyklu szkoleń i doradztwa z tego zakresu dla kadr systemu oświaty, w tym JST, co umożliwi zapewnienie spójnego w całym kraju rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru.