Aktualności

Spo­tka­nie woje­wódz­kie Podla­skiej Sieci Doradz­twa Zawo­do­wego

#CEN #kronika 2022-01-04

W dniu 30 grud­nia 2021 r. w Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku odbyło się spo­tka­nie woje­wódz­kie Podla­skiej Sieci Doradz­twa Zawo­do­wego pod­su­mo­wu­jące rok dzia­łań i osią­gnięć.

Spo­tka­nie popro­wa­dził Dyrek­tor Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku Pan Ryszard Cho­dy­niecki, który przy­wi­tał gości mię­dzy innymi Pre­zesa Zarządu ZDZ w Bia­łym­stoku Pana Zdzi­sława Wilczko, Dyrek­tora Izby Rze­mieśl­ni­czej w Bia­łym­stoku Pana Jacka Hor­de­juka, przed­sta­wi­ciela Podla­skiego Kura­tora Oświaty Pana Euge­niu­sza Mró­czyń­skiego, Dyrek­tor Cen­trum Edu­ka­cji i Pracy Mło­dzieży w Bia­łym­stoku Panią Agnieszkę Jan­kie­wicz.

Następ­nie głos zabrała Pani Iwona Zabo­row­ska – ekspert ds. doradz­twa zawo­do­wego, która pod­su­mo­wała osią­gnię­cia Podla­skiej Sieci Doradz­twa Zawo­do­wego w roku 2021. Przed­sta­wiła rów­nież przy­szło­roczny plan wspar­cia szkół oraz uczniów na pod­la­skim rynku pracy.

Obecni na spo­tka­niu kon­sul­tanci mieli oka­zję wypo­wie­dzieć się na temat postępu prac w bada­niach z dia­gnozy szkół zawo­do­wych.

Na zakoń­cze­nie omó­wiono wraz z kon­sul­tan­tami powia­to­wymi inno­wa­cje wpro­wa­dzone na por­talu Kom­pas Pracy mię­dzy innymi kalen­darz wyda­rzeń takich jak kon­kursy i targi pracy.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środków finansowych Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego.

         

KALENDARZ
< >
Maj 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ