Aktualności

Sprawozdanie z konferencji „Edukacja na Nieludzkiej Ziemi” - 15 lutego 2022r.

#CEN #kronika 2022-02-17

W dniu 15 lutego 2022 roku w sie­dzi­bie Muzeum Pamięci Sybiru odbyła się kon­fe­ren­cja przy­go­to­wana przez Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli i Muzeum Pamięci Sybiru skie­ro­wana do dyrek­to­rów i nauczy­cieli woje­wódz­twa pod­la­skiego. Temat kon­fe­ren­cji to: „Edu­ka­cja na nie­ludz­kiej ziemi. Pol­scy nauczy­ciele depor­to­wani na Sybir”. Wyda­rze­nie zostało objęte hono­ro­wym patro­na­tem przez Mar­szałka Woje­wódz­twa Podla­skiego i Podla­skiego Kura­tora Oświaty.

Spo­tka­nie miało na celu inte­gra­cję pod­la­skiego śro­do­wi­ska oświa­to­wego, pro­mo­cję histo­rii lokal­nej, edu­ka­cję histo­ryczną oraz inspi­ra­cję do dal­szej współ­pracy. Goście dopi­sali, udało się z zacho­wa­niem reżimu sani­tar­nego wypeł­nić całą salę kon­fe­ren­cyjną. Uczest­nicy byli świad­kami pod­pi­sa­nia poro­zu­mie­nia o współ­pracy pomię­dzy Muzeum Pamięci Sybiru a Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. Poro­zu­mie­nie pod­pi­sali dyrek­to­rzy obu insty­tu­cji, Pan pro­fe­sor Woj­ciech Śle­szyń­ski i Pan Ryszard Cho­dy­niecki.

Adiunkt Działu Pro­jek­tów Kul­tu­ral­nych Muzeum Pamięci Sybiru Pan Łukasz Makow­ski wygło­sił refe­rat „Losy nauczy­cieli depor­to­wa­nych na Sybir na pod­sta­wie mate­ria­łów wła­snych Muzeum Pamięci Sybiru”. Do refe­ratu dołą­czył pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dialną. Pani Marzena Ciruk kon­sul­tant Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku zapo­znała zebra­nych z wybra­nymi wspo­mnie­niami uczniów, dzieci zesłań­ców z cza­sów nauki w Kazach­sta­nie i na Sybe­rii. Pani Kata­rzyna Śli­wow­ska, kie­row­nik Działu Zbio­rów Muzeum Pamięci Sybiru przed­sta­wiła i omó­wiła pre­zen­ta­cję” Kadra i wycho­wan­ko­wie pol­skiego domu dziecka w Bol­szoj Jer­bie”.

Uczest­nicy zada­wali wiele pytań pre­le­gren­tom, poja­wiły się komen­ta­rze uzu­peł­nia­jące treść wykła­dów. Po takim wpro­wa­dze­niu cze­kało już tylko zwie­dza­nie wystawy sta­łej Muzeum Pamięci Sybiru. Dzięki wspa­nia­łym prze­wod­ni­kom, Panu Pio­trowi Popław­skiemu i Panu Łuka­szowi Makow­skiemu choć temat trudny, była to uczta dla duszy.

Muzeum opusz­czali usa­tys­fak­cjo­no­wani uczest­nicy kon­fe­ren­cji, któ­rzy nie omiesz­kali zło­żyć słów podzię­ko­wa­nia orga­ni­za­to­rom tego wyda­rze­nia. Orga­ni­za­to­rzy, Marzena Ciruk i Andrzej Sadow­ski z Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku oraz Piotr Popław­ski i Łukasz Makow­ski z Muzeum Pamięci Sybiru z pew­no­ścią podejmą się kolej­nych wyzwań na rzecz edu­ka­cji.

 

 

   
KALENDARZ
< >
Maj 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ