Aktualności

Escape room z mate­ma­tyki w Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku

#CEN #kronika 2022-03-15

Semi­na­rium „Tech­no­lo­gie infor­ma­cyjno – komu­ni­ka­cyjne (i nie tylko) w kształ­ce­niu mate­ma­tycz­nym” odbyło się 24.02.2022. Zostało zor­ga­ni­zo­wane przez Hanną Mąkę we współ­pracy z dr Anną Rybak w ramach współ­pracy Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku z Wydzia­łem Mate­ma­tyki Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku – Cen­trum Kre­atyw­nego Ucze­nia się Mate­ma­tyki.

Semi­na­rium poświę­cone było meto­dzie escape room na lek­cjach mate­ma­tyki. Nau­czy­ciele wcie­lili się w rolę uczniów szkoły pod­sta­wo­wej. Zapre­zen­to­wany został rów­nież escape room na temat cią­gów w szkole ponadpod­sta­wo­wej.

Mate­riały zostały opra­co­wane w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­ce­nia nauczy­cieli mate­ma­tyki CEN w Bia­łym­stoku „Mate­ma­tyczny escape room – pomysł na nie­ba­nalne lek­cje powtó­rze­niowe”.

Mate­riały można pobrać tutaj:

Załączniki

KALENDARZ
< >
Czerwiec 2024
2023 2024 2025
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ