Wiktoria Blakicka
konsultant ds. języków obcych

pokój: 210
telefon: 85 732 98 67 w. 122
e-mail: wiktoria.blakicka@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania języków obcych nowożytnych
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • realizacja i monitorowanie podstawy programowej
 • ocenianie kształtujące i wspierające rozwój ucznia
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela języka obcego
 • awans zawodowy
Konsultacjekonsultacje - poniedziałek 15 - 17


Elżbieta Chrabołowska
konsultant ds. edukacji polonistycznej

pokój: 109
telefon: 85 732 98 67
e-mail: elzbieta.chrabolowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania języka polskiego
 • realizacja i monitorowanie podstawy programowej z języka polskiego
 • narzędzia TIK w nauczaniu języka polskiego
 • rozwój szkoły i rozwój osobisty nauczyciela
 • szkolenie rad pedagogicznych
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • awans zawodowy nauczyciela (ekspert MEN)
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego
Konsultacjekonsultacje - środa 14 - 15
Zakres doradztwa
 • metodyka nauczania języka polskiego
 • metodyka nauczania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Marzena Ciruk
konsultant ds. kadry zarządzającej

pokój: 211
telefon: tel.(85) 732 29 867 wew.123
e-mail: marzena.ciruk@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • kierowanie i zarządzanie szkołą/placówką
 • wspomaganie pracy dyrektora szkoły
 • analiza i interpretacja przepisów prawa oświatowego
 • przygotowanie dokumentów i interpretacji wynikających ze zmian prawa oświatowego
 • konsultacje indywidualne
 • wsparcie dla dyrektorów pierwszej kadencji - warsztaty ze stosowania prawa
 • propozycje wsparcia dla wicedyrektorów
 • współdziałanie w ramach upowszechniania sprawdzonych i skutecznych metod pracy
 • integracja środowiska oświatowego
KonsultacjePoniedziałek 15:00 - 19:00
Zakres doradztwa
 • realizacja oferty szkoleniowej
 • konsultacje indywidualne i zbiorowe
 • budowanie sieci wsparcia
 • inspirowanie działań wspierających prawidłowe wdrażanie zmian oświatowych
 • upowszechnianie dobrych rozwiązań
 • realizacja potrzeb indywidualnych


Katarzyna Gagan
konsultant ds. informatyki

Wojewódzki Koordynator Podlaskiej Platformy Edukacyjnej


pokój: 209
telefon: 85 732 98 67 w. 102
e-mail: katarzyna.gagan@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • edukacja informatyczna
 • programowanie
 • wykorzystanie narzędzi TIK do wspomagania dydaktyki przedmiotowej
 • zastosowanie e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL
 • Podlaska Platforma Edukacyjna
Konsultacjepiątek 12.00-14.00


Anna Karpowicz
konsultant ds. edu. przyrodniczej i pomocy psychologiczno - pedagogicznej

pokój: 213
telefon: 85 732 98 67
e-mail: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • edukacja przyrodnicza i organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • planowanie pracy i monitorowanie podstawy programowej
 • opracowanie, wdrożenie, modyfikacja programów nauczania, programów grupowych i indywidualnych (specjalistycznych)
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych w ramach PPP
Konsultacjekonsultacje: poniedziałek 14.00.-15.30.
Kwalifikacje zawodowe:biologia - Uniwersytet Warszawski
chemia- UMCS w Lublinie
przyroda- Uniwersytet w Białymstoku
ekspert MEN ds. wdrażania podstawy programowej- ORE Warszawa, MEN
Lider zmian ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych - ORE Warszawa, MEN


Magdalena Kraszewska
konsultant ds. edukacji artystycznej i promocji czytelnictwa

pokój: 205
telefon: 85 7329867 wew. 119
e-mail: magdalena.kraszewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • prowadzenie szkoleń o tematyce artystycznej plastycznej
 • arteterapia
 • biblioterapia
 • metody pracy rozwijające zainteresowania czytelnicze
 • myślenie wizualne – sketchnoting, graphic recording
 • narzędzia TIK w edukacji artystycznej
 • metodyka pracy zdalnej (specjalizacja - metodyk kształcenia na odległość)
Konsultacjew godzinach pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00
czwartek: 12.00 - 19.00


Anna Krawczuk
konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnej i edukacji zdalnej

koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej


pokój: 209
telefon: 85 7329869 w. 102
e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • nowe technologie w edukacji i zarządzaniu oświatą
 • e-learning w edukacji
 • edukacja zdalna
 • obsługa i metody pracy z tablicą interaktywną
 • nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej (Photon EdTech Expert)
 • cyberbezpieczeństwo (edukator bezpieczeństwa cyfrowego)
 • kompetencje interpersonalne (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (355/2020/STiWP/55)
 • awans zawodowy nauczyciela (ekspert MEN/703/Eks 2000)
 • ocenianie kształtujące i wspierające rozwój ucznia
Konsultacjeponiedziałek 10.00 - 12.00, środa 15-17.00


Ryszard Kuliński
konsultant ds. szkolnictwa zawodowego

pokój: 204
telefon: 85 329 867 w.110
e-mail: ryszard.kulinski@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • szkolnictwo zawodowe - organizacja i funkcjonowanie
 • metodyka kształcenia zawodowego – teoretycznego i praktycznego
 • kształcenie modułowe
 • programy nauczania dla zawodu
 • ocenianie i pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowy
 • bezpieczeństwo uczniów
 • awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
KonsultacjeWtorek 12.30-14.30


Grażyna Łaniewska
konsultant ds. wychowania i profilaktyki

pokój: 213
telefon: 85 7329865
e-mail: grazyna.laniewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • wychowanie
 • profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • promocja zdrowia
 • „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • współpraca z rodzicami
 • problematyka agresji, przemocy
 • kompetencje psychologiczno-pedagogiczne osób wspierających rozwój dziecka/wychowanka/ucznia
Konsultacjeponiedziałek, w godz.13-15
piątek, w godz. 9-11


Krystyna Łuniewska
konsultant ds. języka niemieckiego

pokój: 208
telefon: 85 7329867 wew. 121
e-mail: krystyna.luniewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania języków obcych (języka niemieckiego);
 • realizacja i monitorowanie podstawy programowej;
 • wybór programu nauczania i podręcznika;
 • narzędzia TIK w nauczaniu języka niemieckiego;
 • współpraca z Instytutem Goethego w Warszawie;
 • opieka merytoryczna nad medioteką języka niemieckiego.
Konsultacjewtorek 13:00-15:00


Jadwiga Piotrowska
Konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

pokój: 211
telefon: 85 732 98 67 w. 123
e-mail: jadwiga.piotrowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela
 • awans zawodowy nauczyciela
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji
Konsultacjewtorek 13.00 – 15.00; piątek: 14.00 – 19.00
Zakres doradztwa
 • edukacja kreatywna
 • innowacyjność w szkole
 • motywowanie uczniów
 • techniki uczenia się i nauczania
 • rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów
 • eksperymentowanie w edukacji
 • ocenianie kształtujące i uczenie zgodnie z zasadami
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
 • udzielanie nauczycielom konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych dla nauczycieli, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich prowadzeniem.
Kwalifikacje zawodowe:

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
- terapeuta pedagogiczny – Uniwersytet w Białymstoku
- pedagog leczniczy – NK w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
- organizacja i zarządzanie oświatą – CEN Białystok
- socjoterapeuta – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku


Kamilla Przychodzień
Konsultant języka polskiego, kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych

pokój: 207
telefon: 502025704
e-mail: kamilla.przychodzien@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • doradztwo z zakresie metodyki języka polskiego,
 • doradztwo w zakresie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych ( PIERWSZY NA PODLASIU TRENER EDUKREATYWNOŚCI),
 • EDUKATOR- SPECJALIZACJA KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH,
 • metodyka kształcenia online (METODYK KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALIZACJA),
 • TRENER COACHINGU,
 • metoda projektu (SPECJALISTA ORE DS METODY PROEJKTU)
 • RECENZENT I EKSPERT PROJEKTÓW SYTEMOWYCH ORE,
 • SĘDZIA KOMPETNETNY ZESPOŁU DS. SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH CKE
 • EGZAMINATOR I EKSPERT KOMISJI EGZAMINACYJNYCH I KWALIFIKACYJNYCH
Rejon metodycznywojewództwo podlaskie
Konsultacjeponiedziałki 12:00-15:00
Zakres doradztwa
 • metodyka języka polskiego
 • edukacja kreatywna
 • nowoczesne metody i formy pracy z wykorzystaniem IT
 • innowacyjność w szkole
 • metodyka nauczania online
 • rozwiązania systemowe i pozasystemowe w edukacji
 • coaching i mentoring w edukacji
 • rozwój osobisty nauczyciela i rozwój szkoły
 • motywowanie uczniów
 • techniki uczenia się i nauczania
 • rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów
 • eksperymentowanie w edukacji
 • ocenianie kształtujące i uczenie zgodnie z zasadami OK


Andrzej Sadowski
Nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej

pokój: 210
telefon: 85 7329867 wew.122
e-mail: andrzej.sadowski@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji historycznej wszystkich etapów edukacyjnych
 • doskonalenie swoich umiejętności zawodowych
 • wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podejmowania działań innowacyjnych
 • indywidualizacja pracy nauczyciela
KonsultacjeWtorek 8:00-10:30
Czwartek 16-19:00
Zakres doradztwa
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji historycznej wszystkich etapów edukacyjnych
 • doskonalenie swoich umiejętności zawodowych
 • wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podejmowania działań innowacyjnych
 • indywidualizacja pracy nauczyciela


Joanna Szydłowska
nauczyciel konsultant ds. nauczania religii rzymskokatolickiej

pokój: 212
telefon: 85 732 98 67 w. 124
e-mail: joanna.szydlowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za katechezę
Konsultacjeczwartek 15 00-18 00 (CEN, pokój 212), zapraszam na konsultacje indywidualne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Zakres doradztwa
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy katechety,
 • metodyka nauczania religii na poziomie szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla katechetów i zespołów przedmiotowych,
 • indywidualne konsultacje dla katechetów,
 • awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego,
 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów na odznaczenia branżowe;


Ewa Ściana
konsultant ds. kadry kierowniczej

e-mail: ewa.sciana@cen.bialystok.edu.pl


Olga Topolewska
konsultant ds. bibliotek szkolnych i informacji pedagogicznej

pokój: 205
telefon: 85 73 27 323 w.119
e-mail: olga.topolewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • Biblioteki szkolne: organizacja, dydaktyka i metodyka pracy z czytelnikiem, procesowe wspomaganie.
 • Promocja czytelnictwa: akcje czytelnicze, projekty.
 • Informacja pedagogiczna: wyszukiwanie, gromadzenie, selekcja i zarządzanie.
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza.
 • Metodyka pracy zdalnej (specjalizacja: Metody edukacji na odległość).
 • E-learning w edukacji.
Konsultacjeponiedziałek:12-19.00
pozostałe dni:8.00-15.00


Jolanta Wysztygiel
nauczyciel konsultant ds. nauczania religii rzymskokatolickiej

e-mail: jolanta.wysztygiel@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za katechezę ( religia rzymskokatolicka)
Zakres doradztwa
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy katechety,
 • metodyka nauczania religii na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla katechetów,
 • konsultacje indywidualne dla katechetów