Wiktoria Blakicka
konsultant ds. języków obcych

pokój: 210
telefon: 509 698 758
e-mail: wiktoria.blakicka@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka nauczania języków obcych nowożytnych
 • procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych
 • realizacja i monitorowanie podstawy programowej
 • ocenianie kształtujące i wspierające rozwój ucznia
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela języka obcego
 • awans zawodowy


Elżbieta Chrabołowska
wicedyrektor, konsultant ds. kadry kierowniczej i szkolnictwa specjalnego

pokój: 109
telefon: 85 732 98 67 w. 105
e-mail: elzbieta.chrabolowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • kształcenie specjalne i integracyjne,
 • pomoc psychologiczno - pedagogiczna,
 • działania na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zarządzanie szkołą/placówką oświatową,
 • edukacja prawna,
 • procesowe wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
Konsultacjekonsultacje - środa 15 - 16


Małgorzata Dunaj-Baczewska
konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

pokój: 211
e-mail: malgorzata.dunaj-baczewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • metodyka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • edukator ds. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole
 • trener programu ”Przyjaciele Zippiego”


Katarzyna Gagan
konsultant ds. informatyki

Wojewódzki Koordynator Podlaskiej Platformy Edukacyjnej


pokój: 209
telefon: 85 732 98 67 w. 102
e-mail: katarzyna.gagan@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • edukacja informatyczna
 • programowanie
 • wykorzystanie narzędzi TIK do wspomagania dydaktyki przedmiotowej
 • zastosowanie e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL
 • Podlaska Platforma Edukacyjna
Konsultacjepiątek 12.00-14.00


Anna Karpowicz
konsultant ds. edukacji przyrodniczej

pokój: 212
telefon: 85 732 98 67
e-mail: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • edukacja przyrodnicza
 • planowanie pracy i monitorowanie podstawy programowej
 • opracowanie, wdrożenie, modyfikacja programów nauczania, programów grupowych i indywidualnych (specjalistycznych)
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych w ramach PPP
 • objęcie wsparciem placówek oświatowych w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju
 • nadzór pedagogiczny w zakresie podstawy programowej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dodatkowo: organizacja działań, pracy- nauczyciela, specjalisty, dyrektora dla dziecka/ucznia posiadającego opinie i orzeczenie w placówce ogólnokształcącej, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PPP) w placówce ogólnokształcącej
Konsultacjeponiedziałek godz. 14-15

godziny pracy: poniedziałek, środa- 11.00.-19.00 piątek- 15.00.16.30.

Spotkania indywidualne na terenie CENTRUM, koniecznie ze wcześniejszym umówieniem się. Wynika to z częstej nieobecności spowodowanej wyjazdami do placówek oświatowych. Dziękuję.
Kwalifikacje zawodowe:edukator MEN - ODN Łomża
biologia - Uniwersytet Warszawski
chemia- UMCS w Lublinie
przyroda- Uniwersytet w Białymstoku
organizacja i zarządzanie oświatą - PODN Białystok
nadzór pedagogiczny- CEN Białystok
ekspert MEN ds. wdrażania podstawy programowej- ORE Warszawa, MEN
ekspert MEN ds. wdrażania metody projektu edukacyjnego - ORE Warszawa, MEN
ekspert, trener MEN ds. procesowego wspomagania rozwoju placówek oświatowych - ORE Warszawa, MEN
trener w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych - ORE Warszawa, MEN
DODATKOWE:
lider zmian ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych - ORE Warszawa, MEN
koordynator krajowy i wojewódzki ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznej - ORE Warszawa, MEN
oligofrenopedagog - PODN Białystok, WSNP Warszawa
terapeuta pedagogiczny - APS Warszawa
logopeda - Uniwersytet w Białymstoku
neurologopeda - UMCS Lublin
pedagog specjalny w edukacji osób z autyzmem i ZA - WSNP Warszawa


mgr Magdalena Kraszewska
konsultant ds. edukacji artystycznej i promocji czytelnictwa

pokój: 205
telefon: 85 7329867 wew. 119
e-mail: magdalena.kraszewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • prowadzenie szkoleń o tematyce artystycznej plastycznej
 • metody pracy rozwijające zainteresowania czytelnicze
 • myślenie wizualne – sketchnoting, graphic recording
 • narzędzia TIK w edukacji
Konsultacjewtorek, środa: 9.00 - 14.00


Anna Krawczuk
konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnej i edukacji zdalnej

koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej


pokój: 209
e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • wykorzystanie narzędzi TIK do wspomagania dydaktyki przedmiotowej i zarządzania oświatą
 • innowacyjny edukator Microsoft (Microsoft Innovative Educator Expert) - prowadzenie szkoleń z zakresu aplikacji Microsoft
 • e-learning w edukacji (platformy Moodle, 4System)
 • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
 • prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL
 • ocenianie kształtujące i wspierające rozwój ucznia
 • awans zawodowy nauczyciela (ekspert MEN)


mgr inż Ryszard Kuliński
konsultant ds. szkolnictwa zawodowego

pokój: 204
telefon: 85 329 867 w.110
e-mail: ryszard.kulinski@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • szkolnictwo zawodowe - organizacja i funkcjonowanie
 • metodyka kształcenia zawodowego – teoretycznego i praktycznego
 • kształcenie modułowe
 • programy nauczania dla zawodu
 • ocenianie i pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowy
 • bezpieczeństwo uczniów
 • awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego
KonsultacjeWtorek 12.30-14.30


Cecylia Leonik
konsultant ds. projektów edukacyjnych

pokój: 210
e-mail: cecylia.leonik@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • Praca z uczniem metodą indywidualnych i grupowych projektów edukacyjnych.
 • Zastosowanie myślenia projektowego w edukacji i wychowaniu.
 • Kompetencje proinnowacyjne w edukacji i wychowaniu.
 • Projekty w edukacji filmowej.
Konsultacjeśroda 14.00 - 17.00
czwartek 13.30 - 16.30
piątek 12.30 - 16.30


mgr Grażyna Łaniewska
konsultant ds. wychowania i profilaktyki

pokój: 213
telefon: 85 7329865
e-mail: grazyna.laniewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • wychowanie
 • profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • promocja zdrowia
 • „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • współpraca z rodzicami
 • problematyka agresji, przemocy
 • kompetencje psychologiczno-pedagogiczne osób wspierających rozwój dziecka/wychowanka/ucznia
Konsultacjeponiedziałek, w godz. 8.30-11, 14-15.


Krystyna Łuniewska

e-mail: krystyna.luniewska@cen.bialystok.edu.pl


Kamilla Przychodzień
konsultant języka polskiego

pokój: 213
telefon: 502025704
e-mail: kamilla.przychodzien@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • Jako konsultant języka polskiego zajmuję się szeroko rozumianym doradztwem metodycznym i szkoleniem rad pedagogicznych w obszarach:
 • - nowoczesne nauczanie języka polskiego
 • - wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w pracy z uczniami
 • - psychologia uczenia się
 • - rozwój osobisty nauczyciela
 • - rozwój szkoły
Rejon metodycznywojewództwo podlaskie
Konsultacjeponiedziałki 13:30-16:00
Zakres doradztwa
 • Jako konsultant języka polskiego zajmuję się szeroko rozumianym doradztwem metodycznym i szkoleniem rad pedagogicznych w obszarach:
 • - nowoczesne nauczanie języka polskiego
 • - wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w pracy z uczniami
 • - psychologia uczenia się
 • - rozwój osobisty nauczyciela
 • - rozwój szkoły


Andrzej Sadowski
Nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej

pokój: 202
telefon: 85 7329867 wew.127
e-mail: andrzej.sadowski@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji historycznej wszystkich etapów edukacyjnych
 • doskonalenie swoich umiejętności zawodowych
 • wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podejmowania działań innowacyjnych
 • indywidualizacja pracy nauczyciela
KonsultacjeŚroda 16-1900
Czwartek 14:45-19:00
Piątek 8:00-10:30
Zakres doradztwa
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji historycznej wszystkich etapów edukacyjnych
 • doskonalenie swoich umiejętności zawodowych
 • wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności do podejmowania działań innowacyjnych
 • indywidualizacja pracy nauczyciela


Joanna Szydłowska
nauczyciel konsultant ds. nauczania religii rzymskokatolickiej

pokój: 212
telefon: 85 732 98 67 w. 124
e-mail: joanna.szydlowska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za katechezę
Konsultacjeponiedziałek godz. 15.30-19.00 (CEN, pokój 212), możliwe konsultacje indywidualne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: wtorek - 15.00-17.00, środa - 15.00-18.00, czwartek - 16.00-18.00
Zakres doradztwa
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy katechety
 • metodyka nauczania religii na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla katechetów
 • indywidualne konsultacje dla katechetów
 • awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego
 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów na odznaczenia branżowe


Ewa Ściana
konsultant ds. kadry kierowniczej

e-mail: ewa.sciana@cen.bialystok.edu.pl


Olga Topolewska
konsultant ds. informacji pedagogicznej i bibliotek szkolnych

pokój: 205
telefon: 85 73 27 323 w.119
e-mail: olga.topolewska@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • organizacja pracy bibliotek szkolnych
 • promocja czytelnictwa
 • zarządzanie informacją
 • praca z portalami elektronicznymi
 • e-learning w edukacji
 • narzędzia TIK w edukacji
Konsultacjeśroda: 8-13.30
czwartek: godz. 11-18.30
pozostałe dni tygodnia: godz.8-15.00


mgr Jolanta Wysztygiel
nauczyciel konsultant ds. nauczania religii rzymskokatolickiej

pokój: 212
telefon: 857329867 w. 124
e-mail: jolanta.wysztygiel@cen.bialystok.edu.pl
Obszar działań
 • organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za katechezę ( religia rzymskokatolicka)
Konsultacjepiątek godz. 15.00- 17.00 (CEN, pokój 212), możliwe są również konsultacje indywidualne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym: poniedziałek- godz. 8.30- 11.00, środa- godz.14.00- 19.00,sobota- godz. 8.00- 12.00
Zakres doradztwa
 • planowanie i organizacja warsztatu pracy katechety,
 • metodyka nauczania religii na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla katechetów,
 • awans zawodowy nauczycieli religii- wsparcie nauczycieli realizujących staż i ich opiekunów,
 • konsultacje indywidualne dla katechetów