Podsumowanie Jubileuszu

W dniach 22–24 maja 2019 r. Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku obcho­dziło jubi­le­usz pla­cówki. Świę­to­wano 70 – lecie powsta­nia Ośrodka Dosko­na­le­nia Nau­czy­cieli i 75 – lecie utwo­rze­nia Biblio­teki Peda­go­gicz­nej.

 

22 maja 2019 r.

 

Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja Jubi­le­uszu miała miej­sce 22 maja w Auli Magna Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Bia­łym­stoku. Roz­po­częła się utwo­rem Sta­ni­sława Moniuszki pt. „Dziad i baba” w wyko­na­niu uczniów Zespołu Szkół Muzycz­nych im. Igna­cego Pade­rew­skiego w Bia­łym­stoku. Po ich wystę­pie wszyst­kich przy­by­łych gości przy­wi­tała Pani Ewa Ściana – Dyrek­tor Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku.

Kolejny punkt uro­czy­sto­ści sta­no­wił kon­cert pie­śni z reper­tu­aru Sta­ni­sława Moniuszki. Nie spo­sób było pomi­nąć i nie zaak­cen­to­wać przy obcho­dach jubi­leu­szo­wych twór­czo­ści tak wybit­nej osoby, zwłasz­cza że w 2019 roku minęło 200 lat od daty uro­dzin kom­po­zy­tora. Zebrani goście usły­szeli cykl utwo­rów wyko­na­nych przez uczniów Zespołu Szkół Muzycz­nych im. Igna­cego Pade­rew­skiego w Bia­łym­stoku. Zna­la­zły się wśród nich „Złota rybka”, „Postój piękna gołą­beczko”, „Cho­chlik”, „Czy powróci”, „Gra­jek”, „Kra­ko­wiak”. Nie zabra­kło też wspól­nego śpie­wa­nia. Wszy­scy zgro­ma­dzeni, pod bacz­nym okiem Pani dr Ewy Bar­bary Rafałko, mieli spo­sob­ność zaśpie­wać utwór „Przą­śniczki”.

Całą uro­czy­stość uświet­nił występ czło­wieka o nie­zwy­kłym talen­cie i gło­sie, gościa spe­cjal­nego Jubi­le­uszu – Pana Alek­san­dra Teligi – śpie­waka ope­ro­wego zali­cza­nego do czo­łówki euro­pej­skich basów. Maestro m. in. wyko­nał Arię Sko­łuby („Ten zegar stary”) z opery „Straszny dwór” Sta­ni­sława Moniuszki. Przy for­te­pia­nie akom­pa­nio­wała mu mał­żonka – Halina Teliga.

Po dozna­niach muzycz­nych nad­szedł czas na podzię­ko­wa­nia tym wszyst­kim, bez któ­rych kon­cert, by się nie odbył. Zwień­cze­niem wie­czoru było wspólne zdję­cie z udzia­łem arty­stów bio­rą­cych udział w uro­czy­sto­ści.

 

23 maja 2019 r.

 

Drugi dzień obcho­dów Jubi­le­uszu Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku roz­po­czął się od nabo­żeń­stwa dzięk­czyn­nego w inten­cji pra­cow­ni­ków – mole­bień w Cer­kwi Kate­dral­nej pw. św. Miko­łaja w Bia­łym­stoku oraz mszy świę­tej w kościele pw. Matki Bożej Fatim­skiej w Bia­łym­stoku.

Kolej­nym punk­tem obcho­dów jubi­le­uszu była kon­fe­ren­cja zor­ga­ni­zo­wana w sie­dzi­bie pla­cówki przy ul. Zło­tej 4. Wzięło w niej udział wielu zna­mie­ni­tych gości, nie zabra­kło przed­sta­wi­cieli władz, dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek oświa­to­wych, nauczy­cieli oraz eme­ry­to­wa­nych pra­cow­ni­ków naszej insty­tu­cji.

Zebra­nych powi­tała Pani Ewa Ściana – Dyrek­tor Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. Po jej wystą­pie­niu głos zabrali przy­byli goście, skła­da­jąc na ręce Pani Dyrek­tor gra­tu­la­cje i życze­nia z oka­zji tak jubi­le­uszowego święta.

Następ­nie pro­wa­dzący kon­fe­ren­cję – Elż­bieta Chra­bo­łow­ska i Karol Urbań­ski zapro­sili wszyst­kich do wysłu­cha­nia wykładu „O duszy i umy­śle nauczy­ciela”, który wygło­sił prof. zw. dr hab. Marek Jerzy Konop­czyń­ski.

Obcho­dzony Jubi­le­usz stwo­rzył dosko­nałą oka­zję do tego, by zapre­zen­to­wać i przy­bli­żyć histo­rię, doro­bek i dzia­ła­nia Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku – Ośrodka Dosko­na­le­nia Nau­czy­cieli i Biblio­teki Peda­go­gicz­nej. W dal­szej czę­ści kon­fe­ren­cji miały przy­jem­ność doko­nać tego Pani Gra­żyna Łaniew­ska i Pani Kata­rzyna Gosk.

Po ich wystą­pie­niach nad­szedł czas na podzię­ko­wa­nia dla eme­ry­to­wa­nych i obec­nych pra­cow­ni­ków Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. Pani Dyrek­tor Ewa Ściana zło­żyła im życze­nia, wrę­czyła jubi­le­uszowe pamiątki, nie zabra­kło też wspól­nego zdję­cia.

Posz­cze­gól­nym punk­tom kon­fe­ren­cji towa­rzy­szyły akcenty muzyczne w postaci występu Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej z Jasio­nówki, która zagrała kilka dosko­nale wszyst­kim zna­nych utwo­rów m.in. „The best of Queen”, „Różo czer­wona”, „Poko­le­nie”, „Happy”, „Quando quando”.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia Pani Mag­da­lena Kra­szew­ska doko­nała jego pod­su­mo­wa­nia za pomocą metody zwa­nej sketch­no­tin­giem. Po jej wystą­pie­niu głos powtór­nie zabrała Pani Ewa Ściana – Dyrek­tor Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. Podzię­ko­wała za zaszczy­ce­nie obec­no­ścią przy­by­łym gościom, zacnemu pre­le­gen­towi oraz orkie­strze, która prze­nio­sła nas w świat doznań muzycz­nych. Następ­nie zapro­szono wszyst­kich zebra­nych na jubi­le­uszowy tort. Dozna­niom kuli­nar­nym towa­rzy­szyły prze­ży­cia arty­styczne, a to za sprawą wystawy prac Pani Mał­go­rzaty Toma­szew­skiej, byłego pra­cow­nika Biblio­teki Peda­go­gicz­nej CEN w Bia­łym­stoku, pra­cu­ją­cej obec­nie jako nauczy­ciel biblio­te­karz w III Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. K. K. Baczyń­skiego w Bia­łym­stoku.

Drugi dzień obcho­dów jubi­le­uszu zakoń­czył się wie­czor­nym spek­ta­klem dyplo­mo­wym „Matki” w wyko­na­niu stu­den­tów Aka­de­mii Teatral­nej im. A. Zel­we­ro­wi­cza w Bia­łym­stoku dedy­ko­wa­nym absol­wen­tom Stu­dium Nau­czy­ciel­skiego, pra­cow­ni­kom Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku i zapro­szo­nym gościom.

 

24 maja 2019 r.

 

Trze­ciego dnia obcho­dów Jubi­le­uszu chętne osoby mogły wziąć udział w wycieczce do Grodna. Zwie­dziły tam m.in. Muzeum Elizy Orzesz­ko­wej, biblio­tekę Gro­dzień­skiego Uni­wer­sy­tetu Pań­stwo­wego im. Janki Kupały.

W dniu tym odbyło się też spo­tka­nie po latach absol­wen­tek i absol­wen­tów Stu­dium Nau­czy­ciel­skiego miesz­czą­cego się w obec­nej sie­dzi­bie Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku przy ul. Zło­tej 4. Były wspo­mnie­nia, pamiąt­kowe zdję­cia. Nie zabra­kło też czę­ści arty­stycz­nej w wyko­na­niu dzieci z Przed­szkola Samo­rzą­do­wego nr 22 w Bia­łym­stoku.